Okrogla miza: Kako ohraniti Smrekovec?

PD 30. januar, 2004
316
Okrogla miza: Kako ohraniti Smrekovec?
Povečan motoriziran obisk Smrekovca ogroža naravo – Ali je možna zakonska zaščita življenjskega prostora redkih živalskih in rastlinskih vrst? – Zavarovana območja so lahko razvojna možnost za domačine

KAKO OHRANITI SMREKOVEC?

Povečan motoriziran obisk Smrekovca ogroža naravo – Ali je možna zakonska zaščita življenjskega prostora redkih živalskih in rastlinskih vrst? – Zavarovana območja so lahko razvojna možnost za domačine

Šoštanj: V mali dvorani Kulturnega doma Šoštanj je v četrtek, 29. januarja 2004, potekala okrogla miza na temo: Kako ohraniti Smrekovec? Organizator, Planinsko društvo Šoštanj, je k sodelovanju pritegnilo predstavnike iz Lovske družine Smrekovec, Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave, Policijske postaje Velenje, Krajevne skupnosti Bele Vode, Upravne enote Velenje, inštituta ERICO iz Velenja ter smučarskega centra Golte. Poleg navedenih so na okrogli mizi aktivno sodelovali tudi nekateri lastniki zemljišč, oskrbnik Doma na Smrekovcu ter soavtor filma "Svet divjega petelina". Skupaj z ostalimi ljubitelji Smrekovca je bilo na okrogli mizi kar 44 udeležencev.

Uvodoma je predstavnik podjetja Golte d.o.o. predstavil namen in cilje smučarsko-rekreacijskega centra Golte, čemur je sledil ogled inserta iz filma "Svet divjega petelina".

Temu je sledila razprava, ki se je navezovala na tri vsebinske sklope:

1.) Pomen Smrekovca: Smrekovec je priljubljen planinski cilj, za ljubiteljske obiskovalce je glavni motiv ohranjena narava in mirno okolje. Smrekovec je del kulturne identitete ljudi, ki živijo pod njem oz. se vračajo v svoj rodni kraj. Prav tako predstavlja vir dohodka mnogim posameznikom. Je tudi življenjski prostor redkih rastlinskih in živalskih vrst, ki so predlog za naravno vrednoto državnega pomena, ob vstopu v Evropsko zvezo pa evropskega. Vršni del Smrekovškega pogorja je že zavarovan kot naravni rezervat.

2.) Problematika ohranitve Smrekovca: Smrekovec je  prostor, kjer živijo ogrožene živalske vrste, ki jih škodljivi posegi človeka lahko izrinejo iz njihovega življenjskega okolja. Kot največji problem se pojavlja povečan in nenadzorovan motoriziran obisk, ki se s cest širi na gozdne vlake in planinske poti. Problematični so obiskovalci z motornimi sanmi pozimi in motoristi poleti. Kljub državnim uredbam ni nadzora in se kršitelji ne kaznujejo. Za vzpostavitev nadzora je potrebno sodelovanje državnih organov (inšpektorat, policija, občina) in civilne družbe (lokalne skupnosti, ljudje, ki so na terenu prisotni službeno ali ljubiteljsko). Pri reševanju problemov ohranjanja je potrebno sodelovati z lastniki zemljišč in s širšim območjem – pri postavljanju smernic dolgoročnega razvoja rekreacijskega centra Golte in strategijam razvoja sosednjih občin (Ljubno ob Savinji, črna na Koroškem, Luče).

3.) Zavarovana območja kot razvojna možnost: vršni del Smrekovškega pogorja je že zavarovan kot naravni rezervat (večinoma na ozemlju občine Ljubno ob Savinji). Zavarovano območje lahko predstavlja gospodarsko okrepitev lokalnih skupnosti, če se smiselno in glede na pogoje, vključi v strategijo razvoja demografsko ogroženih območij.


Zaključki okrogle mize:

1. Iz zainteresiranih predstavnikov lokalne civilne družbe in lastnikov zemljišč se ustanovi projektna skupina, ki bo vodila in usklajevala nadaljnje aktivnosti na področju ohranjanja in zaščite Smrekovca. Pri delu projekte skupine bodo s strokovno pomočjo sodelovale ustrezne institucije. Postopke za ustanovitev projektne skupine bo izvedlo Planinsko društvo Šoštanj.

2. Organizator okrogle mize seznani z vsebino in sklepi okrogle mize ustrezne organizacije in medije iz Šaleške doline, Zgornje Savinjske doline in Občine črna na Koroškem.

3. Pozivamo ustrezne organizacije in posameznike, da preko medijev redno seznanjajo javnost o škodljivosti voženj z motornimi vozili v naravnem okolju in pretiranem nabiralništvu v gozdovih.

4. Vsem lokalnim skupnostim, katerih ozemlja pokrivajo Smrekovško pogorje, predlagamo, da v ustrezne občinske odloke vnesejo prepoved izvajanja za naravo škodljivih dejavnosti na področju Smrekovca.

5. Pozivamo vse obiskovalce Smrekovca, da s prijavo kršiteljev predpisov pomagajo policiji in inšpekcijam pri kaznovanju kršiteljev.

6. Organom lokalnih skupnosti predlagamo, da na ustreznih mestih na gozdnih vlakah in planinskih poteh postavijo fizične ovire za motorna vozila.

7. Pozivamo odgovorne na pristojnih ministrstvih, da aktivno pristopijo k nadzoru izvajanja določil pravnih aktov, ki prepovedujejo ali omejujejo vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju.

8. V prihodnje aktivnosti je potrebno vključiti tudi smučarski center Golte v smislu usklajenega delovanja na področju ohranjanja narave.

Iskanje