Množica obiskovalcev na Smrekovcu ogroža naravo

PD 26. februar, 2004
240
Množica obiskovalcev na Smrekovcu ogroža naravo
Pred slabim mesecem je bila v Šoštanju, v mali dvorani Kulturnega doma okrogla miza na temo Kako ohraniti Smrekovec. Organizator, Planinsko društvo Šoštanj, je k sodelovanju pritegnil predstavnike iz Lovske družine Smrekovec, Zavoda ...

VEčER: četrtek, 26. Februar 2004 - Stran: NARAVA, GORE IN LJUDJE

Zavarovana območja so lahko razvojna možnost za domačine

Množica obiskovalcev na Smrekovcu ogroža naravo

Kako zakonsko zaščititi življenjski prostor redkih živalskih in rastlinskih vrst

Pred slabim mesecem je bila v Šoštanju, v mali dvorani Kulturnega doma okrogla miza na temo Kako ohraniti Smrekovec. Organizator, Planinsko društvo Šoštanj, je k sodelovanju pritegnil predstavnike iz Lovske družine Smrekovec, Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave, Policijske postaje Velenje, Krajevne skupnosti Bele Vode, predstavnike Upravne enote Velenje, inštituta ERICO iz Velenja ter smučarskega centra Golte. Poleg navedenih so na okrogli mizi aktivno sodelovali tudi nekateri lastniki zemljišč, oskrbnik Doma na Smrekovcu ter soavtor filma Svet divjega petelina.

Uvodoma je predstavnik podjetja Golte, d.o.o., predstavil namen in cilje smučarsko-rekreacijskega centra Golte, sledil je ogled inserta iz omenjenega filma.

Smrekovec je priljubljen planinski cilj, za ljubiteljske obiskovalce je glavni motiv ohranjena narava in mirno okolje. Smrekovec je del kulturne identitete ljudi, ki živijo pod njim oz. se vračajo v svoj rodni kraj. Prav tako predstavlja vir dohodka mnogim posameznikom. Je tudi življenjski prostor redkih rastlinskih in živalskih vrst, ki so predlog za naravno vrednoto državnega pomena, ob vstopu v Evropsko zvezo pa evropskega. Vršni del Smrekovškega pogorja je že zavarovan kot naravni rezervat.

Problemi pri ohranitvi Smrekovca

Smrekovec je prostor, kjer živijo ogrožene živalske vrste, ki jih škodljivi posegi človeka lahko izrinejo iz njihovega življenjskega okolja. Največji problem je povečan in nenadzorovan motorizirani obisk, ki se s cest širi na gozdne vlake in planinske poti. Problematični so obiskovalci z motornimi sanmi pozimi in motoristi poleti. Kljub državnim uredbam ni nadzora in se kršitelji ne kaznujejo. Za vzpostavitev nadzora je potrebno sodelovanje državnih organov (inšpektorat, policija, občina) in civilne družbe (lokalne skupnosti, ljudje, ki so na terenu prisotni službeno ali ljubiteljsko). Pri reševanju problemov ohranjanja je treba sodelovati z lastniki zemljišč in s širšim območjem - pri postavljanju smernic dolgoročnega razvoja rekreacijskega centra Golte in strategijah razvoja sosednjih občin (Ljubno ob Savinji, črna na Koroškem, Luče).

Zavarovana območja so razvojna možnost, posebno vršni del Smrekovškega pogorja, ki je že zavarovan kot naravni rezervat - večinoma na ozemlju občine Ljubno ob Savinji. Zavarovano območje lahko predstavlja gospodarsko okrepitev lokalnih skupnosti, če se smiselno in glede na pogoje vključi v strategijo razvoja demografsko ogroženih območij.

Po razpravi so prisotni sklenili, da bodo z zainteresiranimi predstavniki lokalne civilne družbe in lastniki zemljišč ustanovili projektno skupina, ki bo vodila in usklajevala nadaljnje aktivnosti pri ohranjanju in zaščiti Smrekovca. Pri delu projektne skupine bodo s strokovno pomočjo sodelovale ustrezne institucije. Postopke za ustanovitev projektne skupine bodo pripravili člani Planinskega društva Šoštanj.

Prisotni želijo, da bi ustrezne organizacije in posamezniki redno seznanjali javnost s škodljivostjo voženj z motornimi vozili v naravnem okolju in pretiranega nabiralništva v gozdovih. Želijo, da bi vse lokalne skupnosti, ki delajo na ozemlju Smrekovškega pogorja, v občinske odloke vnesle prepoved izvajanja za naravo škodljivih dejavnosti.

Obiskovalci Smrekovca naj prijavijo kršitelje predpisov policiji in inšpekcijam. Organi lokalnih skupnosti pa bodo na gozdnih vlakah in planinskih poteh postavili fizične ovire, ki bodo motoriziranim brezvestnežem preprečile teptanje gozda in gozdnih poti. Krajani in ljubitelji narave želijo, da bi odgovorni na pristojnih ministrstvih aktivno nadzirali izvajanje določil pravnih aktov, ki prepovedujejo ali omejujejo vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju.

V prihodnje aktivnosti se bodo vključili tudi predstavniki smučarskega centra Golte, ki bodo sodelovali pri projektih usklajenega delovanja za ohranjanje narave.

Iskanje